Fondul Azil, Migrație și Integrare (FAMI)

 

Fondul pentru azil, migrație și integrare este continuatorul celor trei fonduri implementate în cadrul exercițiului financiar 2007-2013, respectiv Fondul european de returnare, Fondul european de integrare a resortisanților țărilor terțe și Fondului european pentru refugiați. 

 

Programul Național aferent „Fondului pentru azil, migrație și integrare” a fost elaborat în baza Regulamentului (UE) nr. 514/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014, de stabilire a dispozițiilor generale privind Fondul pentru azil, migrație și integrare, precum și instrumentul de sprijin financiar pentru cooperarea polițienească, prevenirea și combaterea criminalității și gestionarea crizelor, în scopul de a coordona cooperarea practică în materie de azil între statele membre, de a susține statele membre care se confruntă cu o presiune deosebită asupra sistemelor lor de azil și de a contribui la punerea în aplicare a sistemului european comun de azil.

 

Valoarea totală alocată acestui fond este în sumă de 21.915.877 euro (fonduri UE).

 

Obiectivul general ale programului, stipulat în Regulamentul (CE) nr.516/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 aprilie 2014, este de a contribui la gestionarea eficientă a fluxurilor de migrație și la punerea în aplicare, consolidarea și dezvoltarea politicii comune privind azilul, a protecției subsidiare și a protecției temporare, precum și a politicii comune în domeniul imigrației, respectând, în același timp, pe deplin, drepturile și principiile consacrate în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene

 

În cadrul obiectivului său general, fondul contribuie la următoarele obiective specifice comune:

-consolidarea și dezvoltarea tuturor aspectelor sistemului european comun de azil, inclusiv a dimensiunii sale externe;

-sprijinirea migrației legale către statele membre, în conformitate cu necesitățile economice și sociale ale acestora, precum necesitățile pieței forței de muncă, salvgardând în același timp integritatea sistemelor de imigrație ale statelor membre, precum și promovarea integrării efective a resortisanților din țări terțe;

-consolidarea unor strategii de returnare echitabile și eficace în statele membre, care să contribuie la combaterea imigrației ilegale, cu accent pe sustenabilitatea returnării și pe readmisia efectivă în țările de origine și tranzit;

-consolidarea solidarității și a repartizării responsabilității între statele membre, în special față de cele mai afectate de fluxurile de migrație și azil, inclusiv prin cooperare la nivel practic.

 

Prioritățile naționale cuprinse în Programul Naţional FAMI acoperă principalele activități în următoarele domenii:

-Recepție, azil, evaluarea politicii de azil, relocare (pentru obiectivul specific - Azil);

-Migrația legală, integrare, capacitate (pentru obiectivul specific - Integrare/Migrație legală);

-Returnarea - măsuri de returnare şi cooperare (pentru obiectivul specific - Returnare);

-Relocare (pentru obiectivul specific - Solidaritate);

-Transfer.

 

Principalii beneficiari ai fondului se împart în funcție de modul de implementare a proiectelor, respectiv:

-ONG-uri pentru proiectele de scheme de grant, selectate în urma unei selecții publice de proiecte

-Inspectoratul General pentru Imigrări pentru proiectele de monopol de drept.